Въпроси и отговори СУПТО

Наредба 18 - казуси от НАП
 1. В търговски обект се използва фискално устройство (ФУ), което не се управлява от софтуер за управление на продажбите. Следва ли издаваните от устройството фискални бонове (ФБ) да съдържат УНП?

Фискалните бонове, разпечатани от ФУ, които не работят под управлението на софтуер за управление на продажбите (СУПТО), не следва да съдържат уникален номер на продажбата /УНП/.

В случай, че в обекта  се използва СУПТО, софтуерът задължително трябва да  управлява всички фискални устройства в този обект.

 1. Какво се визира под плащане по продажба? Как се третират абонаментните плащания за продажба или плащания за продажби на лизинг?

По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-18/2006 г., независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба, извършвана от лицата по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод. Съгласно Наредба Н-18/2006 г., чл. 25, ал. 3, фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.

Следва да се има предвид и изискването, посочено в Приложение №29, т. 10, а именно – при плащане по въведена в софтуера продажба, за което съгласно изискванията на настоящата Наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава към фискалното устройство уникалния номер на продажбата за включването му във ФБ. Когато плащанията по продажбата са повече от едно, уникалният номер на продажбата се включва в издавания ФБ за всяко плащане, включително и в Сторно-ФБ, ако такъв бъде издаден.          •

 1. Какво се разбира под “пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивната БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите”?

При извършване на контролни действия в търговски обект, в който се използва СУПТО, лицата следва да осигурят достъп до софтуера, конфигурирания в него одиторски профил, устройствата, с които работи софтуера и пълен достъп до информацията от текущата и архивните бази данни, създавана от този софтуер – както чрез интерфейса на софтуера, така и чрез директен достъп до създаваната от него база данни (БД). В хипотезата на т. 21 от Приложение №29  този достъп ще се осигурява не на място в търговския обект, а на адреса, посочен от лицето съгласно т. 19 от Приложение №32.

 1. В случаите, в които се издават Ръчни касови бележки за продажба/сторно и след това се въвеждат във ФУ с един сумарен фискален бон съответно за продажба и сторно, какъв УНП следва да се конфигурира и визуализира върху Фискалния бон?

При възстановяване работата на ФУ разпоредбата на чл. 40, ал. 5 задължава лицата да предадат, чрез ФУ сумарния оборот, натрупан при работа с касови бележки от кочан. В наредбата не е поставено изискване за посочване на УНП при предаване на сумарен оборот.

 1. В случаите на “служебно въведени” и “служебно изведени” суми, необходимо ли е за “служебно изведените” суми да има ФБ и съответно той да съдържа УНП?

Не. Функциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми се използват при промяна на касовата наличност извън случаите на продажби/сторно операции.

 1. Какво се визира под анулиране на продажба?

Анулира се открита, но неприключена продажба. Съгласно т. 12 от приложение №29, при анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба софтуерът задължително съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба – уникален номер на продажбата, генериран при откриването й, анулирани стоки/услуги, количество, стойност, оператор и др.

 1. Относно формирането на УНП – код на оператора – само цифри ли следва да съдържа или може и букви? На какъв език следва да са буквите, ако може да има такива? Какво правим ако използваме всички варианти на четири-цифрени числа?

Наредбата не поставя ограничения при формирането на кода на оператора в УНП. Единственото изискване е този код да е уникален за системата и да съответства на поддържаната от нея номенклатурата на операторите.

 1. Какво се има предвид по предоставяне на source-код, т.е. какво се очаква да бъде предоставено от производителите на софтуер?

Съгласно чл. 52в, ал. 2, т. 3 от Наредба Н-19, заедно с подаването на декларацията по чл. 52б, производителят/разпространителят следва да предостави на НАП за софтуери, които се инсталират в среда на клиента, и: пълно описание на обектите в базата данни (БД), свързани с управлението на продажбите, вкл. таблици и предназначението им, връзки между тях, описание на полетата в таблиците, както и изпълним файл и source-кодът, от който е генериран изпълнимият файл, за достъп и извличане на данни от БД в структуриран четим вид с възможност за избор – от всички или от част от таблиците, с които работи софтуерът.

Изисква се единствено source-кода на изпълнимия файл, а не на софтуера.

 1. Инсталацията на ФУ и софтуер за търговци с множество обекти, респективно голям брой ФУ e невъзможно да стане в рамките на ден или два. В тази връзка предвиден ли и преходен период преди 01.04.2019 г., в който да бъде възможно предаване на данни по новите изисквания.

Да, електронната услуга, чрез която търговците ще подават информация за използвания софтуер в обектите си съгласно Приложение №32 от Наредба Н-18/2006 г. ще бъде готова по-рано и това ще бъде своевременно оповестено.

 1. Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), SAP попада ли в обхвата на “софтуер за управление на продажбите”. С други думи ще трябва ли да го декларираме.

За всички софтуери или модули на софтуери, които попадат в обхвата на дадените в §1, т. 84 от ДР на ЗДДС и §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18 определения, следва да бъде подадена декларация от производител/разпространител за съответствие с изискванията на наредбата. В случая с ERP-системите, каквато е SАP, декларацията /за цялата система или за съответния модул за продажби/ следва да се подаде лицето, извършило внедряването и настройките на системата съобразно нуждите на потребителя, което на практика е разпространител на този софтуер.

 1. Правилно ли е разбирането, че регистрираните по ЗДДС лица, които използват фискални принтери, са задължени да изпълнят изискванията на наредбата по отношение на софтуерите за управление на продажбите до края на март 2019 г., като съответно декларират данните по Приложение 32 в срок до 31 май 2019 г.? В случай на междувременно инсталиране на софтуер преди крайния срок – 31 март 2019 г., който софтуер вече е деклариран по новия ред от производител/разпространител, би следвало същият да се декларира до края на май 2019 г., а не в 7-дневен срок от инсталирането – моля да потвърдите, че разбирането ни е правилно.

На основание § 75, ал. 1 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на § 28 в срок до 31 март 2019 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 33 в срок до 31 май 2019 г. Този режим е приложим за т.нар. заварени случаи при които лицата осъществяват дейност и използват софтуер. Срокът 31 март 2019 г. е максималният до който лицата следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията и декларират ползвания от тях софтуер в срок до 31 май 2019 г.

На основание § 75, ал. 3 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. в случай че лицето започва дейността си след влизане в сила на § 28 за него са налице две възможности:

 • Да осъществява дейността си по досегашния ред не по-късно от 31 март 2018 г., съответно в същия срок да приведе дейността си според изискванията на § 28.
 • Да започне да осъществява дейността си в съответствие с изискванията на Глава седма „в“, като в срок до 7 дни от инсталирането на софтуера за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.