KAMI SERVICE е вграден модул, който позволява издаване на гаранционни карти при продажба на артикули и документиране на сервизната дейност във Вашата фирма.

При извършване на продажба на артикули, подлежащи на гаранционна поддръжка, служителят в търговският обект издава гаранционна карта, базирана на документа за продажба и включваща данните за продавача и купувача на стоките, както и гаранционният срок за всяко едно изделие. Освен това се описват и някои допълнителни параметри на продажбата като Фирма – извършител на монтажа и Лице извършило монтажа (ако това е необходимо), Дата на монтажа и Дата на транспорт, както и Тип транспорт – фирмен транспорт или транспорт от клиента.

Сервизната дейност се документира чрез сервизни карти, съдържащи списък с дефектирали стоки, типовете ремонт (негаранционен ремонт, гаранционен ремонт и гаранционен монтаж) и резервните части вложени при ремонта.

При приключване на документа, в зависимост от типа на ремонта системата генерира автоматично необходимите документи, като за негаранционен ремонт това е продажба, а при останалите типове ремонт това са предавателни протоколи, които изписват стоката от обекта.

За по-пълно проследяване и документиране на гаранционната поддръжка в системата е въведена и номенклатура с Гаранционни доставчици, осигуряващи резервните части.

Подробното документиране на процеса позволява следене на вложените резервни части по гаранционни и извънгаранционни ремонти, както и извършената от всеки конкретен техник работа.

Блок схема на Сервизният модул

 

Сервизен модул KamiSL PRO