Импорт в СУПТО 25.04.2019

Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби

 Разяснения  относно  възможностите за  импорт  на  данн и за  продажби  в  СУПТО  във  връзка  с  изискванията  в  т. 9  от  Приложени е  №29  на  Нарeдба  №Н -18/2006  г.

І. Импорт в СУПТО (СУПТО_А) на данни за продажби с УНП, генерирани от друг

СУПТО (СУПТО_Б), използван от същото ЗЛ

 Вариант  1:  При импорт в СУПТО_А на данни за продажби с УНП, генерирани в СУПТО_Б,   се   допуска   запазване   на   вече   генерираните   УНП.   Продажбите   се приключват  в  СУПТО_А  под  УНП,  генерирани  от  СУПТО_Б.   При  заплащане, изискващо издаване на  ФБ, този номер се отпечатва в бона.

Изисквания:

 1. За всички данни за продажби, независимо дали се импортират чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове, СУПТО_А гарантира, че ги зарежда в базата данни в пълен обем и с непроменено съдържание.
 2. При импорта СУПТО_А осигурява контрол върху формáта и структурата на

УНП на импортираните данни за продажби.

 1. За всички импортирани данни се съхранява следната структурирана информация:

УНП, генерирани в СУПТО_Б;

Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка/продажба – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от Приложение №29;

Начин на импорт в СУПТО_А (API, импорт от файл, …., друг);

Дата и време на импорт в СУПТО_А.

 Вариант  2:  При импорт на данни за продажби от СУПТО_Б в СУПТО_А и при наличие на открита продажба с генериран УНП_А за същия клиент в  СУПТО_А,  се допуска данните от импортираната продажба да бъдат добавени към  вече откритата продажба в СУПТО_А. Данните от продажбата с УНП_Б, се добавят към  данните за продажбата с УНП_А. Продажбата се приключва в СУПТО_А под номера, генериран от СУПТО_А. При заплащане, при което се издава ФБ, в бона се отпечатва УНП_А.

Подобна хипотеза би могла да възникне например при търговец, който има хотелски комплекс и ресторант  в него,  като  в двата  обекта  се използват  различни СУПТО. Консумацията в ресторанта на настанените в хотела клиенти /продажби в СУПТО-ресторант/ се включват към общата продажба (сметка) за престоя на клиента в хотелския комплекс.

Изисквания:

 1. За всички данни за продажби, независимо дали се импортират чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове, СУПТО_А гарантира, че ги зарежда в базата данни в пълен обем и с непроменено съдържание.
 2. При импорта СУПТО_А осигурява контрол върху формáта и структурата на

УНП_Б на импортираните данни за продажби.

3. СУПТО_А прави обвръзка между стоките/услугите от УНП_Б, добавени при импорта към УНП_А.
4. За всички импортирани данни се съхранява следната структурирана информация:

 • УНП_А, към който се импортират данни от УНП_Б;
  Пълни данни за всяка импортирана продажба с УНП_Б – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от Приложение №29;
  Начин на импорт в СУПТО_А (API, импорт от файл, …., друг);
  Дата и време на импорт в СУПТО_А.

Вариант 3: При импорт на данни за продажби с УНП_Б, генерирани от СУПТО_Б, се допуска генериране на УНП_А от СУПТО_А. В този случай
продажбите следва да бъдат приключени в СУПТО_А с УНП_А. При заплащане, изискващо издаване на ФБ, в бона се отпечатва УНП_А.
Изисквания:
1. За всички данни за продажби, независимо дали се импортират чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове, СУПТО_А гарантира, че ги
зарежда в базата данни в пълен обем и с непроменено съдържание.
2. При импорта СУПТО_А осигурява контрол върху формáта и структурата на УНП_Б на импортираните данни за продажби.
3. СУПТО_А прави обвръзка между данните от УНП_Б и данните от УНП_А.
4. За всички импортирани данни се съхранява следната структурирана информация:

 • УНП_А, генерирани в СУПТО_А, и съответстващите им УНП_Б (при импорта на продажби с УНП_Б);
  Пълни данни за всяка импортирана продажба с УНП_Б – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от Приложение №29;
  Начин на импорт в СУПТО_А (API, импорт от файл, …., друг);
  Дата и време на импорт в СУПТО_А.

ІІ. Импорт в СУПТО на данни за продажби от други източници, които не притежават характеристиките на СУПТО и не се използват за управление на продажби

Примерни източници:
EDI, импорт от файлове;
E-портал за получаване на заявки от бизнес партньори;
Софтуер на Call-център, в който се получават заявки;
Софтуер, използван от мобилни търговци, само за получаване на заявки от
партньори/клиенти;
Резервационни софтуери на туроператори.

3 Изисквания:

1. За всички данни за продажби, независимо дали се импортират чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове, СУПТО гарантира, че ги
зарежда в базата данни в пълен обем и с непроменено съдържание.
2. Генерира се УНП в момента на импорт на данните за продажба. В случай че бизнес-процесът изисква потвърждаване на поръчка/заявка, УНП се генерира при потвърждаването й.
3. За всички импортирани данни за продажби се съхранява следната структурирана информация:

 • Идентификатор на заявката, присвоена от външния източник;
  Дата и време на импорт в СУПТО;
  Източник на импортираните данни;
  Начин на импорт в СУПТО (API, електронен портал, импорт от файл, друг);
  Пълни данни за всяка импортирана продажби– съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от Приложение №29.

4. Софтуерът прави обвръзка на всички импортирани данни за продажби, вкл.
изцяло и частично потвърдените поръчки/заявки, с генерираните за тях УНП. Допуска
се софтуерът да осигури възможност за съпоставка между заявените и потвърдените
стоки/услуги по вид и количество.

ІІІ. Импорт в СУПТО на данни за продажби от софтуери на електронни магазини и онлайн-платформи, които имат характеристиките на СУПТО, но не се използват за управление на продажбите

Примерни източници:

Електронен магазин на ЗЛ;
Онлайн-платформа за продажби в интернет

Изисквания:
1. Данните за заявки/поръчки се импортират в СУПТО чрез автоматизиран
интерфейс. Функционалността на СУПТО осигурява зареждане в базата данни на
импортираната информация в пълен обем и с непроменено съдържание.
2. В СУПТО се генерират УНП в момента на импорта на заявките/поръчките.
3. За всички импортирани данни за продажби (заявки/поръчки) се съхранява
следната структурирана информация:

 • Дата и време на импорт в СУПТО;
  Източник на импорта (напр. наименование на е-магазина, домейн, др.);
  Уникален номер на заявката, присвоен от софтуера на електронния магазин;
  Пълни данни за всяка импортирана заявка (съгласно т. 1);

4. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин/онлайн платформата, и генерираните за тях УНП.