KAMI SL представлява интегрирана компютърна система за управление на логистиката, търговската, финансовата, транспортната и сервизната дейност на една фирма с отдалечени клонове – офиси, складове, магазини и други бизнес обекти. Базата данни включва информация за Обекти, Потребители, Артикули, Съставни изделия, Рецептурници, Доставчици, Клиенти и Дистрибутори, Търговски представители, Посредници, Фирмени Разходи и др. Функционалността на системата покрива Поръчките, Доставките, Заявките Продажбите, Пласмента на продукцията, Експедицията, Лизинговите схеми, Сервиза и Транспортната дейност на различни нива и местоположения на управление във фирмата.С помощта на софтуера от серията KAMI SL се покриват всички важни области на една Интегрирана Управленска Система ( ERP) за компания с изразена търговска дейност. Програмата е проектирана да работи в Windows среда технология client – server, като използва безплатния сървър на MSSQL Express server, като може и сървъра да е разположен в облачна архитектура.

Системни изисквания:

блок схема на модулите на kami SL

Блок схема на Ками
 • Управление на складовите наличности.
 • Създаване на заявки от различни обекти към централен офис/ склад.
 • Прехвърляне на заявки към поръчки за покупки от доставчици или производители.
 • Обработка на поръчки за покупки.
 • Касови бележки и рекламации.
 • Продажба на стоки на консигнация.
 • Стокови цени и оценка на разходи.
 • Продажби за клиенти, дистрибутори и други търговски компании.
 • Одит и дневници.
 • Ревизия.
 • Динамична ценова листа.
 • Разпределение на стоките между различни обекти.
 • Оптимизиране на транспортните разходи.
 • Планиране, прогнози и анализи за доставка.
 • Връзка с касов апарат, баркод четец.
 • Интерфейс към счетоводни системи.
 • Импорт/ Експорт към MS Office.

Гъвкавостта на системата се състои в това, че от огромния обем информация Вие можете да получавате бързо, само необходимата Ви, като я филтрирате по определени, избрани от Вас критери. По всеки един показател Вие можете да извличате информация, да я сравнявате, класифицирате или избирате от пълното описание на всеки продукт или функция, както и да проследявате процесите на информацията. Всеки от Вашите служители работи само с тази информация ,за която за която са му дадени права.

ВИСОКО-ФУНКЦИОНАЛЕН СЕРВИЗЕН МОДУЛ

Най-важната функция се свежда до възможността за директно наблюдение и управление на дейността в поделенията на фирмата от равнище Централно управление. Софтуерът от серията KAMI SL е разработен с първокласно проектирани цели за практическа лекота при използването му и висока способност за интеграция което включва:

 

Основни характеристики на Kami SL

 • Отворен достъп до БД, с прилагане на средства като Microsoft Office при структура на програмния продукт както следва:
 • Локална мрежа с главен компютър (сървър) за база данни и свързани към него клиенти, посредством N-tier технология.
 • Глобална мрежа между сървърите на фирмата в отделните обекти.
 • LAN, клиент/сървър използвайки обхват MS SQL Server,
 • Нива на достъп за всеки потребител и група потребители.
 • Възможност за запис и следене работата на всеки потребител в системата.
 • Архивиране и възстановяване на базата данни в случай на системен срив.
 • Възможност за възстановяване на информацията в даден обект от информацията в централата на фирмата.
 • Високо ниво на интеграция с други системи и други БД, както и обслужване чрез ODBC и различни автоматични офис апликации през OLE и DDE.
 • Интегрирани с KAMI SL софтуерни пакети на Microsoft Office (Word, Excel,).
 • голямо удобство при маркиране с цел селектиране на групи или записи, по критерии избрани от потребителя. Help за всеки екран, спрямо контекста.
 • потребителски екрани с възможност за адаптация спрямо потрбителя.
 • многообхватен и на различни нива контрол с пароли за права на достъп.
 • разширена потребителска Setup конфигурация.

Системата поддържа информация за:

 • Клиенти.
 • Клиентски групи.
 • Производители.
 • Доставчици.
 • Дистрибутори.
 • Стоки.
 • Бизнес обекти.
 • Системата лесно може да бъде адаптирана към счетоводното законодателство на различни държави.

Важен момент от нашата работа е провеждането на mapping при клиента, чиято основна цел е да се направи снимка на състоянието на процедурите на неговата работа, описание на функционалността, работата на съществуващият при него софтуер и възможностите за неговото подменяне без допълнителен ресурс и без загуба на функционалност. Както и възможности за прехвърляне на наличната информация към новата система.
Основната цел, която си поставяме е софтуерът да покрива изцяло функционалността на потребителя. В случай на различия ние преработваме отделните модули, съобразно изисквания на нашите клиенти. Ако Вие желаете да бъде добавена нова функционалност, напр. производствен модул, модул за управление движението на документооборота, ние сме в състояние да ги разработим на база техническо задание, изготвено от Вас.

Модули за справки и отчети

KAMI SL повишава степента на контрол на работата чрез оптимално управление на поръчките, стоките, производителите, услугите и транзакциите. Системата генерира множество отчети за анализиране и оптимизиране на ключовите характеристики:

 • Отчети за продажби за различни периоди.
 • Отчети за стокови наличности.
 • За платени, частично платени и неплатени фактури.
 • Отчети за задължения на клиенти.
 • Оборот на клиенти за даден период и много други.
 • Финансови отчети – задължения към доставчици, просрочени задължения на клиенти.
 • Приходно-разходни документи за съответните бизнес единици.
 • Ефективност на търговските обекти, на отделните потребители.

Галерия с основни екрани на kami sl