Описание за работа с производствен модул

  1. Производство Номенклатури Спецификации

 

За всеки един от столовете се дефинира Спецификация, в която се описват изделията, които съставят даден стол – техните размери в обработен и необработен вид и количество. На база на Рандемана зададен за стола се изчислява рандеман за всяка една от съставките. При промяна на рандемана на изделие е необходимо да се натисне бутон Преизчисляване auto002 за да бъде преизчислен рандемана на съставките на стола.

  1. Производство Заявки за производство

auto003

Чрез тази форма в програмата се въвежда информация за клиентски поръчки на столове. Полета Клиент и Лице са задължителни и трябва да бъдат попълнени. Изборът на клиент става посредством следния бутон auto004 (отдясно на полето). Полетата оцветени в жълто са забранени за писане и се попълват със служебна информация.

В полетата Оригинален номер и Дата на оригинален документ се попълва номера и датата на клиентския документ за поръчка.

 

Изделията в поръчката се въвеждат от страницата Съдържание, като се попълва номера на изделието или се кликва два пъти бързо в таблицата, при което на екрана се появява форма Избор на артикули за избор от списък с изделия.

 

На гореспоменатата страница Съдържание се въвежда цвят за всеки поръчан стол, тип седалка, опаковка и други. Изборът на стойностти за тези характеристики става чрез бутон, който се появява при кликване в съответната клетка на таблицата.

 

В полетата Клиентски код и Клиентско наименование се попълва кода и наименованието на съответния стол, в случай че клиента има специални изисквания към обозначенията.

auto010

След като клиентската поръчка е въведена и проверена, тя се приключва и потвърждава посредством:

auto011

 

По този начин се индикира, че текущата поръчка трябва да влезе в серия, а след това и в план за производство.

3. Производство Сериализация

 

В тази форма се описват изделията и поръчките, които влизат в дадена серия за производство. Първо се избира стола, за който ще се прави серия, а след това с прехвърляне от лявата в дясната таблица и поръчките, които участват в тази серия. В полета под всяка от таблиците е показано общото количество на редовете. Всяка серия трябва да бъде потвърдена посредством бутона auto014 .

4. Производство Месечни планове

auto015

За всеки цех се прави месечен план за производство, като се посочват кои серии влизат в този план. Полетата Месец, Година и Цех са задължителни.

В таблицата отляво са изброени сериите, които не са включени в месечни планове, а в тази отдясно – тези които са включени в текущия план. Прехвърлянето между двете таблици става чрез бутоните със стрелки.

5. Производство График за производство

В тази форма, на базата на месечния план се създава плана за производство по дни за всеки цех. На страницата “График” е разчертана таблица с дните в избрания месец, като съботите и неделите са оцветени в оранжево за улеснение на потребителя.

auto016

Добавянето на изделие става чрез бутона 1 или чрез натискане на десен бутон на мишката в областта на таблицата и избор на менюто Добавяне на изделие auto018 , при което на екрана се визуализира форма за избор на изделия включени в месечния план за цеха.

Нанасяне на количество за производство за ден от месеца става чрез кликване с десен бутон на мишката в съответната клетка в таблицата и избор на меню Детайли auto018 На екрана се визуализира форма със сериите, в които е включено текущото изделие и поръчките в тези серии. Количеството за производство се нанася в колона “Количество” и при натискане на бутона Запис 2 , в клетката от таблицата се попълва общото количество въведено от потребителя.

При натискане на бутона Запис на промените, във втората колона за всяко изделие се попълва автоматично количеството с натрупване за всеки ден.

На страницата Сглобяване, в колоната оцветена в сиво се нанася сглобеното количество по дни от месеца.

На страниците Лакозаливно и Опаковка таблиците са разбити по изделия, цветове и поръчки.

6. Производство Производствени протоколи

 

Заприхождаването на опакованите столове в склад Готова продукция става чрез производствени протоколи. Избира се цех и изделия, произведени в цеха, които да бъдат заскладени. При натискане на бутон auto014 , стоките описани в документа, се заприхождават в склада.

7. Производство Спецификация на материали

 

С помощта на тази справка се прави планиране за поръчки на дървен материал към доставчици. В таблицата излиза информация за нужното количество материали за 1000 бр. столове по спецификация, както и наличния материал към момента, в избрания обект. При промяна на броя столове се преизчислява и количеството необходим материал за производството им.