Какво е ERP система?

Исторически концепцията за ERP(Enterprise Resource Planning – произлиза от по-простите концепции MRP (Material Resource Planning – Планиране на производствените ресурси) и MRP II. ERP (от англ. Enterprise Resource Planning – в буквален превод е Планиране ресурсите на предприятието) – представлява единна, ползваща обща база данни софтуерна система, която обхваща всички аспекти от управлението на фирмата – планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност. Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността. Тя е напълно интегрирана, което означава, че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки се отразява във всички свързани модули и незабавно става достъпна за оправомощените лица.

ERP системата позволява незабавно получаване на цялата информация, необходима за вземането на управленски решения и възлагането на отговорности.

ERP системата представлява:

Интегрирана система за управление на бизнеса с единна база данни;
Богата гама от функционалностти;
Взаимосвързани модули;
Работа в единна среда;
Автоматизация на процесите и работата на служителите;

Интегрираната ERP система за управление на бизнеса е ефективно средство за управление на бизнеса, което Ви позволява да го ръководите така, както Вие желаете!

Интегрираните ERP системи разполагат с множество инструменти за взимане на решения, които дават пълна и детайлна картина на бизнеса на компанията в реално време, при това във всяко едно негово сечение.

ERP системата гарантира:

Надеждна, пълна и достоверна информация в реално време;
Минимизиране на риска от въвеждане на некоректни данни;
Гъвкавост и бързина на извличане на данните – бърза и лесна отчетност;
Детайлизирана отчетност;
Консолидация на данните;
Финансов анализ;
Бюджетиране, прогнозиране и планиране;

Внедряване.

Класическата ERP система, за разлика от стандартния софтуер, спада към така наречената категория „тежки за инсталиране и настройване”. В началото се започва с базови функционалности като поетапно се преминава към пълния набор от модули. Обикновено до пълно внедряване на ERP системата и желаните модули отнема на екипа по внедряване период от време в рамките на месеци до година.

Какви са ползите от ERP система?

Преосмисляне и реорганизация на управлението;
Пълен контрол и взимане на правилни управленски решения;
По-ефективно използване на времето, ресурсите и активите на фирмата;
Минимизиране на разходите;
Максимален ефект от възвращаемостта на инвестицията за внедряване на ERP системата;
Минимално време за извличане на информацията;
Устойчивост при конкуренция;
По-пълно удовлетворяване нуждите на клиентите;