Съставни изделия

C:\Users\New\Desktop20-01-21_1643.png

Рецепти на съставни изделия

КАМИ позволява поддържането на рецептурници. Това е полезно, когато освен търговска дейност развивате и ресторантьорство, производствена, инженерингова или проектантска дейност. Също така, е възможно да доставяте на едро (в опаковки) определени стоки, а да ги продавате на дребно на крайни клиенти.

В ситуации, когато стоките търпят преобразуване, може да се окаже, че е полезно да използвате номенклатурата от рецепти.

Рецепти се съставят от отделни артикули.

Системата позволява дефиниране на рецепти на съставни изделия (изделия, състоящи се от различни количествени съотношения на няколко артикула). За да се състави рецепта на съставно изделие, от главното меню се избира Номенклатури/ Артикули/ Рецепти на съставни изделия.

C:\Users\New\Desktop20-01-21_1643.png

 

Ако даден артикул е дефиниран като съставно изделие, за него може да бъде въведена рецепта. Всяка рецепта се характеризира с Код и Наименование. На страница Информация се извеждат данни за съставния артикул. Това става или при въвеждане на Каталожния му номер, или при избор на артикул, посредством селектор бутон ../new_Kami_SG_filt_files/image055.jpg .

За всяка една рецепта трябва да изберете съответните съставки. За всяка една от съставките трябва да укажете с какво количество участва в рецептата, както и коефициентите с които се формира продажната цена и себестойността на съответното съставно изделие.

За да се изберат артикулите, съставящи изделието, натиснете двукратно левия бутон на мишката върху таблицата Съдържание на рецептата. На екрана се визуализира формата АртикулиArticle. В колона Коефициент се въвежда стойност, с която се умножава Текуща продажна цена за да се получи Продажната цена на тази съставка на изделието. В колоната Количество се въвежда количественото съдържание на този артикул в съставното изделие, като междувременно полето Продажна цена на съставното изделие се актуализира при всяка промяна в рецептата. Получената продажна цена в рецептата на съставния артикул актуализира продажната цена на съставния артикул и във форма Артикули.

../new_Kami_SG_filt_files/image065.jpg За всяко съставно изделие могат да се дефинират една или няколко рецепти. Потребителят сам трябва да избере коя от тях да е текуща за изделието. Рецептата е актуална само ако на страница Информация в долния ляв ъгъл е отметнато в чек-бокса, че е Текуща рецепта за съставно изделие.

Коефициентът за формиране на себестойността има пряко участие когато извършвате операция разпакетиране. Когато разпакетирате съставно изделие на неговите съставки всяка една от съставките ще има себестойност кратна на себестойността на съставното изделие по коефициента за съответната съставка разделен на количеството.

Коефициентът за формиране на продажната цена участва в документите за продажба, тогава когато се налага да продадете една, няколко или всички съставки от едно съставно изделие, а не самото съставно изделие. Това е подходящо за случайте, когато доставяте съставни изделия, а ги продавате на части (отделни съставки).

Рецептата се изпълнява (Пакетира) само в склада, чрез функцията Пакетиране/ Разпакетиране, описана в раздел Склад.

Забележка: Ако на даден артикул, участващ в Рецепта на съставно изделие, се промени продажната цена във форма Артикули, то в текущата форма той ще промени цвета си (червен).

Упражнение. Идете в „Артикули”. Създайте нов артикул или изберете някой съществуващ. С „Редакция” го направете да бъде „Съставно изделие” (страница Информация, най-долу в дясно чавка) и така го запомнете в базата. В меню „Рецепти на съставно изделие” извикайте този артикул, за да му направите рецепта, в която участвуват няколко други артикула. След като съставите рецептата, кликнете върху „Текуща рецепта за съставно изделие” за да излезе отметката в чек-бокса. Запаметете рецептата. Върнете се в „Артикули”. Извикайте артикула съставно изделие, на който правихте рецепта (впрочем, ще забележите, че системата Ви го помни и не се налага да го търсите). Сега кликнете горе вдясно в статичния панел бутона ../new_Kami_SG_filt_files/image058.jpg . Какво излезе на екрана? Менюто с рецептата. Същата рецепта, която създадохте. Върнете се в артикула. Сега проверете на страница IV какво пише. Пише кода и наименованието на рецептата, която създадохте.

 

За да упражните казуса от последния въпрос за разсъждение, съставете рецепта за ръчно изтъкаване на килим. Съставките са: канава (основа), различни цветове прежди и артикул, който ще кръстите нещо от сорта на „Изтъкаване на 1 квадратен метър килим”. Ще отбележим, че операцията по изтъкаването има характер на услуга. Ще сложите единична продажна цена за този артикул. Услугата изтъкаване доставяте в КАМИ на цена 0.01 стотинка (ако сте настроили КАМИ да работи със закръгление на цените до 4-ия знак след десетичната запетая).

За единица мярка за труд може да ви служи „сглобяване на бройка”, “сглобяване на квадратен метър (дограма например)”, „програмиране на час” и т.н.

Ще отбележим, че изобщо не е задължително да включваме „трудова” съставка в рецептата. Включването на тази съставка е допълнително натоварване. Тази съставка ни служи само за целите на ценообразуването на продажната цена и трябва да си помослим дали си струва да я включваме в рецептата, защото включването й изисква доставка в склада и съответно изписването й от склада.

В един случай трудовият артикул се предлага като отделна услуга. Например: монтаж на ламиниран паркет. В този случай изобщо не говорим, че монтажът е съставка на рецепта. Той просто си е отделен артикул.

В друг случаи монтажът е включен в продажната цена и именно тук е моментът да решите дали ще сложите монтажа като съставка, или ще го минете като режийни.

В случай че монтажът е на аутсорсинг (прави го външна организация), и сте решили, че монтажът е безплатен за клиента, то тази съставка очевидно трябва да я включите в рецептата. Този случай е най-ясен и лесен, защото монтажът си има точна доставна цена и ценообразуването на продажната цена е най-истинско.

Подходът с рецептата е полезен в частния случай, когато съставното изделие има за съставки само количества от един единствен артикул.

Спомнете си примера с кората яйца. Ако ние купуваме яйца на едро (на кори), а ги продаваме на бройка, удобно е да въведем артикул съставно изделие „Кора яйца” и да въведем артикул „Яйце”. Според рецептата съставното изделие „Кора яйца” се комплектова от 30 бр. от артикула „Яйце”. По доставна фактура пристигат в склада кори с яйца. Заприходяваме в склада кори яйца. В склада ги разпакетираме и ги продаваме на дребно.

Имаме доставна цена за единична кора яйца. При разпакетирането от доставната цена на кората яйца получаваме доставната цена на единичното яйце, използувайки коефициента на доставна цена.

Определяме (въвеждаме) продажна цена за кората яйца. При разпакетирането от продажната цена на кората яйца получаваме продажната цена на единичното яйце, използувайки коефициента на доставна цена.

При разпакетирането на една кора яйца в склада, КАМИ ще изпише една кора яйца и ще заприходи 30 бр. яйца.

Описаният подход е приложим при търговия на дребно с какви ли не стоки – шоколади, цигари, алкохол, насипни стоки (пирони на килограм, бензин), топове плат, продажба на автомобили на части и много други.

Друг пример е когато искате да продавате „бъндел” (основна стока заедно със стока бонус към основната стока). Предлагането на бъндел е маркетингов подход на продажба, свързан с промотирането на дадена стока или с разчистването на склада от дадена залежала стока.

За Вас съставките присъстват в доставните фактури и Вие доставяте (заприхождавате) именно тях в склада. След като заредите склада с достатъчни количества от всяка съставка, пристъпвате към сглобяване на бъндели. За да създадете една реална бройка от бъндела, трабва да използвате операцията пакетиране. При тази операция за всеки бъндел (съставно изделие) КАМИ ще изпише от склада точно толкова единици от съставките, колкото са предвидени в рецептата и ще впише (заприходи) една бройка от съставното изделие.

При продажба (изписване от склада) на една бройка от бъндела, КАМИ изписва от склада съответната бройка съставки на бъндела.