Директна продажба

Типове продажби

За да бъде възможна продажба първо трябва да се зададът параметри за фискалното устройство.

Това става във файл: <InstalationFolder>\Kami Client\FLink.ini

В него параметрите които са важни са FiscalDevice=FP-2000 – име на фискалното устройство, PortNo=1 номер на порт за фискалното устройство, Speed=115200 bps скорост на комуникация, PosNo=1 номер на пос в обекта.

При създаден правилно конфигурационен фаил може да бъде направена продажба. В противен случай проджба не може да бъде направена.

При стартиране на продажба и непосредствено преди добавяне на първия артикул се генерира УНП за продажбата, която вече не може да бъде отказана по никакъв начин. УНП се вижда в лентата „Документ“

Предварително дефинирани видове са:

ОФЕРТА – документа не предизвиква движение на стоки и пари. От него може да се създаде нов който да е ПРОФОРМА, ПРОДАЖБА или ФАКТУРА като има референция между тях.

ПРОФОРМА ФАКТУРА. документа не предизвиква движение на стоки и пари. От него може да се създаде нов който да е ПРОДАЖБА или ФАКТУРА като има референцията между тях.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА. При приключване документа отпечатва Фискална Бележка (ФБ) и създава документи: Плащане, Приемо-Предавателен протокол, Запис в Касова книга ако са дефинирани каси.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА – ДФ. Продажба с данъчна фактура. Включва всичко от документ 3 плюс генериране на документ Фактура.

ДИРЕКТНА ПРОДАЖБА – ОФ. Продажба с опростена фактура. Включва всичко от документ 3 плюс генериране на документ Опостена Фактура.

ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ. При приключване не се генерират никакви други документи дори и ФБ. Има допълнителна функционалност покриваща изписването на стока и изплащането на продажбата – използва се за плащания по банков път и авансови плащания по продажби.