Защо служителите не искат да растат и да работят за резултати

Как да поставим граници в нов екип

Мотивираните служители не само изпълняват задълженията си по-ефективно, но и проявяват инициатива и се стремят към лично и професионално израстване. Компаниите обаче са изправени пред проблема с ниската мотивация и липсата на желание за постигане на високи резултати сред служителите. Разбирането на причините за явлението и намирането на решения стават основни за управлението.

Всеки от тези фактори допринася за общото състояние на демотивация, намаляване на производителността и удовлетворението от работата.
В тази статия ще научите защо служителите не искат да работят за резултати, както и ще разгледате методите за повишаване на мотивацията и ангажираността на персонала.

Липса на ясна цел

Когато служителите не разбират към какво трябва да се стремят и какви задачи са приоритетни, това води до объркване, намалена мотивация и загуба на интерес към работата. Ясните и добре дефинирани цели осигуряват насоки, помагат за фокусиране на усилията и осигуряват единна насока за екипа. Основните причини за липсата на ясна цел:

 1. Липса на комуникация . Мениджърът не съобщава стратегическите цели и приоритети на компанията.
 2. Неправилна настройка на задачата . Целите са формулирани абстрактно или неясно. Критериите за успех и начинът за измерване на напредъка бяха неправилно определени.
 3. Липса на участие в процеса на планиране . Служителите не участват в процеса на поставяне на цели. Липсата на обратна връзка от екипа води до несъответствие между задачите и реалните възможности и потребности.
 4. Претоварване със задачи . Твърде много проекти водят до разпиляване на внимание и енергия. Липсата на приоритети прави човек по-малко продуктивен.
 5. Смяна на приоритетите . Ако посоките се променят често, изпълнителят се потапя в състояние на дезориентация. Стабилността и яснотата в планирането са важни.
 6. Липса на ресурси . Липсата на време, финанси и други ресурси пречи на постигането на целите. Нереалистичните очаквания и изисквания предизвикват стрес и намаляват мотивацията.
 7. Фирмена култура . В организации без ясна система за планиране и оценка целите често остават неясни.

За да избегне липсата на ясна цел, работодателят трябва правилно да формулира целите, да включи служителите в процеса на планиране, да определи приоритети и да вземе предвид наличните ресурси. Това ще ви помогне да разберете какво да правите, ако служителите не искат да работят и какви причини са в основата на това.

Липса на възможности за развитие и растеж на служителите

Когато няма възможности за развитие и напредък, мотивацията на служителите в организацията намалява, а неудовлетвореността от работата само нараства. Ето как идва прегарянето. Това се случва поради редица причини:

 1. Липса на програми за обучение . Във фирмата няма обучение за напреднали.
 2. Липса на кариерен план . Служителите нямат ясна представа за възможните кариерни пътища в компанията. Няма дискусии или планиране на кариера с мениджъри.
 3. Неправилно разпределение на ресурсите . Компанията фокусира ресурси върху краткосрочни цели и проекти, пренебрегвайки дългосрочното развитие. Това води до липса на време и финанси за инвестиране в развитие на персонала.
 4. Затворена корпоративна култура . В организации със затворена култура се обръща малко внимание на професионалното израстване
 5. Ограничени възможности за напредък . Няма достатъчно хоризонтални и вертикални възможности за кариера.
 6. Игнориране на индивидуалните нужди . Компанията не е в настроение да учи човек на нови неща.

За да преодолеете липсата на възможности за развитие и растеж, инвестирайте в програми за обучение, разработете планове за кариера, предоставяйте редовна обратна връзка и създайте подкрепяща фирмена култура.

Прегаряне

Това е състояние на емоционално, физическо и психическо изтощение, причинено от продължителен стрес и претоварване. Това се случва поради следните причини:

 1. Високи изисквания и претоварване . Ръководството поставя нереалистични цели пред служителите.
 2. Липса на възможности за развитие и растеж . Усещане за застой и липса на развитие.
 3. Слаба подкрепа от ръководството . Управителят пренебрегва нуждите и проблемите на подопечните.
 4. Незадоволителни условия на труд . Те включват както неблагоприятна работна среда, включително неудобни условия и лоша организация на работното място, така и липса на баланс между професионалния и личния живот.
 5. Липса на контрол и автономия . Работниците чувстват липса на контрол върху работата си.
 6. Емоционално изтощение . Служителите се занимават редовно с трудни клиенти или колеги.
 7. Неправилно разпределение на ресурсите .

Разбирането на причините за прегарянето ще помогне на компаниите да разработят стратегии за предотвратяването му чрез създаване на по-благоприятна и продуктивна работна среда.

Липса на награда и признание

Липсата на награда и признание води до загуба на интерес към работата поради следните причини:

 • Намалена мотивация и ентусиазъм. Когато човек не получи подходящо признание за усилията и постиженията, вътрешната мотивация на служителите намалява. Човек спира да вижда смисъл и да се старае в работата, защото чувства, че работата му не се оценява. Това води до загуба на интерес.
 • Чувство за несправедливост и негодувание. Липсата на признание създава усещане за несправедливост у служителя. Той може да започне да изпитва негодувание към ръководството за подценяване на трудовите усилия на дадено лице. Това се отразява негативно на отношенията с колегите и възприятията за корпоративна култура, което допълнително засилва желанието за оттегляне от работа.
 • Загуба на морал и емоционална ангажираност. Без редовно признание и награда, човек не се чувства като важен член на екипа. Това води до загуба на морал и емоционално участие в работата, което има дългосрочно въздействие върху представянето.

Ефективното управление на признанието и възнаграждението помага за създаването на подкрепяща и стимулираща работна среда, която насърчава удовлетворението и професионалния растеж.

Некомпетентно управление

Некомпетентните мениджъри не са в състояние ясно да дефинират стратегически цели и задачи. Това води до объркване сред подчинените, които не разбират как точно работата се вписва в картината на компанията. Без ясна насока служителите губят чувство за цел и поставят под въпрос смисъла на усилията си.

Компетентните мениджъри не само насочват служителите към целите и задачите, но също така осигуряват подкрепа в развитието на професионални умения. Некомпетентните мениджъри може да нямат необходимите знания и опит, за да поддържат своя екип. Това кара служителите да се чувстват забравени.

Монотонна и безинтересна работа

Липсата на новости и предизвикателства не само намалява мотивацията, но и намалява интереса към това, което служителят прави всеки ден. Без стимул за развитие и подобряване на уменията, служителят се чувства затворен в монотонен процес.

Служителите, които искат да се развиват и да подобрят способностите си, могат бързо да загубят интерес, ако работата не им позволява да разгърнат своя потенциал или да допринесат с нещо ново.

Липса на възможност за творчество и себеизразяване

Творческите предизвикателства и възможностите за себеизразяване са неразделна част от мотивацията и продуктивността на служителите. Има обаче аспекти, които трябва да бъдат изяснени:

 1. Някои служители предпочитат стабилност и предвидимост в работата си. За тях изпълнението на рутинни задачи без необходимост от въвеждане на иновативни идеи е източник на комфорт и спокойствие. Такива служители могат да се чувстват уверени, като имат ясно определен обхват на своите отговорности.
 2. В някои индустрии и професии ключът е да се постигнат конкретни резултати, без да се клони твърде много към творческия процес. Например финансовият анализ или инженерството изискват прецизно спазване на процедурите и изчисленията, което не винаги дава възможност за творчество.
 3. Някои служители може да предпочетат по-структуриран подход към работата и може да се чувстват по-малко комфортно в среда, в която постоянното творчество е важно. За тях ясните цели и ясните очаквания са по-важни от свободата на изразяване.

Резултатът от липсата на възможност за творчество и себеизява зависи от спецификата на работата и личните предпочитания. За едни е източник на дискомфорт и неудовлетвореност, а за други е елемент на стабилност и професионално израстване.

Недостатъчна комуникация

Когато комуникацията между колеги или ръководство оставя много да се желае, съществува риск от неразбиране на изисквания или задачи. Това може да доведе до грешки при изпълнение на задачите и неизпълнение на очакванията, което от своя страна се отразява негативно на качеството на работа и продуктивността на служителя.

 

Когато служителят чувства, че не е въвлечен в комуникацията или мнението му не се взема предвид, това води до намаляване на чувството за принадлежност към екипа и компанията. Липсата на комуникация създава усещане за изолация и намалява мотивацията за активно участие в живота на организацията.

Лошата комуникация има значително отрицателно въздействие върху представянето на служителя, засягайки неговото представяне, мотивация, взаимоотношения в екипа и възможности за личен и професионален растеж. Това подчертава значението на развитието на култура на открита и ефективна комуникация в организацията.

Липса на координация

Когато няма ясна координация между служители или отдели, съществува риск множество хора или отдели да изпълняват едни и същи задачи. Това води до дублиране на усилия и неефективно използване на време и ресурси.

Липсата на координация води до забавяне на завършването на проекта поради некоординирани действия или неразбиране на работните последователности. Всеки служител изпълнява своята част от задачата, без да отчита зависимостта от другите, което води до общо забавяне на процесите. Анализирайки тези фактори, става по-ясно защо служителят не иска да работи.

Отрицателна работна среда

Това причинява стрес, безпокойство и депресия сред служителите. Постоянното пребиваване в такава среда води до понижено самочувствие, загуба на мотивация и дори физически и психосоматични проблеми. Това се отразява на желанието за изпълнение на задачите, което кара служителя да откаже да работи.

Липсата на открита и ефективна комуникация засилва конфликтите и напрежението в екипа. Неясната комуникация води до недоразумения, неудовлетвореност и конфликти между служителите, което се отразява негативно на работната среда и екипния дух.

Ефективни методи за мотивиране на персонала

Всеки мениджър може да се сблъска със ситуация, в която служител отказва да работи. Ще ви кажем какво да направите в този случай по-долу. За да подобрите производителността, използвайте различни методи:

 1. Материална система за мотивация на служителите (бонуси, премии).
 2. Нематериални стимули (признание, благодарност).
 3. Възможности за развитие (обучения, семинари).
 4. Интересни проекти и задачи.
 5. Подкрепа за здравословен баланс между работа и личен живот.

Интегрираният подход спомага за създаването на условия за успешна работа и професионално израстване на служителите. За да избегнете подобни ситуации:

 • насърчаване на постиженията на служителите,
 • развивам се професионално,
 • поставяйте си ясни цели
 • осигурете гъвкав график
 • поддържайте баланс между работа и почивка,
 • участват във вземането на решения,
 • Организирайте екипни дейности.

Тези техники за мотивиране на служителите ще помогнат за създаването на подкрепяща и стимулираща работна среда, която насърчава производителността и удовлетворението на служителите.