Въпроси и отговори 11.04.2019 – НАП

Въпрос №1

Какво ще бъде използвано като източник на точно астрономическо време – дали ще бъде времето от фискалното устройство или софтуерът ще се синхронизира с интернет и ще сверява фискалното устройство?

Изискването в Приложение №29, т. 5 е софтуерът да използва по възможност надежден източник на точно астрономическо време и задължително да осигурява синхронизиране на времето между всяко работно място и използваното от него фискално устройство. Това означава, че във всички случаи, в които е налице интернет свързаност, софтуерът трябва да синхронизира „своя“ часовник с надежден източник на точно астрономическо време, след което да синхронизира с това време и часовниците на фискалните устройства (ФУ), които управлява.

Въпрос №2

Какъв е максимално допустимият времеви толеранс, при който не е необходима синхронизация?

Наредба №Н-18/2006 г. не определя толеранс или допустимо отклонение между времето на софтуера и времената на управляваните от него ФУ. Предвид изискващата се он-лайн свързаност между софтуера и ФУ, се очаква те да работят в пълен времеви синхрон.

Въпрос №3

В случай че при инициираща проверка фискалното устройство не отговори, възможно ли е системата да предложи списък от останалите фискални устройства в обекта и мястото за маркиране да продължи работа след избор на устройство за пренасочване.

Да, възможно е, тъй като ще бъде изпълнено изискването за свързаност на работното място, на което се извършва продажбата, с работещо фискално устройство с оглед задължителното издаване на фискален бон.

Въпрос №4

„При въвеждане в софтуера на информация за продажбата“ – да се тълкува при отваряне на продажба и първо маркиране на стока/услуга или при запис на цялата продажба?

Под въвеждане в софтуера на информация за продажбата следва да се разбира първоначалното отразяване в софтуера на информация за стартиране на процес по продажба на стока или услуга. В посочения пример това е отварянето на продажба и първото маркиране на стока/услуга.

Въпрос №5

Според Вашето разбиране на точка 9, УНП се генерира при откриване на нова продажба. В сегмента 0000001 от УНП се съдържа генериран номер на откритата продажба. Това означава, че сегмент ХХХХХХХ от УНП съдържа уникалния номер на фискалното устройство, на което е открита продажбата. В режим ресторант, в големите обекти обикновено се работи на множество места за маркиране и никое от тях не е асоциирано към определен оператор в системата. Как ще става така, че операторът да може да приключи започната продажба от друг компютър, не от този, на който е започната. Подобна ситуация би се получила при дефект на ФУ след отваряне на продажба и замяната му с друго. По-нататък в текстовете става ясно, че УНП трябва да води пълна хронология на операцията и не мисля, че изглежда позволено продажбата да бъде приключена от ПОС, различен от иницииращия. Това ли е официалното становище на НАП?

В Наредба №Н-18/2006 г. няма изискване една продажба да бъде приключена на същото работно място, респ. на същото фискално устройство, на което е открита.

Обръщам внимание, че съгласно Приложение №29, т. 18, Таблица 18.2 – Данни за плащанията о продажбите, се изисква софтуерът да съхранява информация за:

  • индивидуалния номер на ФУ, на което е издаден фискален бон за плащането, тъй като той може да бъде различен от съдържащия се в УНП номер на ФУ, когато е открита продажбата;
  • кода на оператора, регистрирал плащането, тъй като той може да бъде различен от съдържащия се в УНП код на оператор, който е открил продажбата.

Въпрос №6

Допуска ли се фрагментация на номерата от сегмент 0000001? При откриване на продажба в ресторант продажбата може да бъде приключена след друга, започната след нея. При това положение може генериран по-нисък номер да е хронологично записан след друг, по-висок.

Не е ясно какъв смисъл е вложен в термина „фрагментация“ на номерата. Уникалните номера на продажбите се генерират по посочения в Приложение № 29, т. 9 начин за всяко ФУ. В Наредба №Н-18/2006 г. няма изискване за приключване на продажбите по реда на тяхното откриване.

Въпрос №7

Номерът от сегмент 0000001 се генерира като непрекъснато нарастващ или се рестартира дневно? В тази връзка посочвате, че имате клиенти с повече от 9999999 броя продажби в базата си.

Номерът от сегмент 0000001 се генерира като непрекъснато нарастващ за всяко фискално устройство. Съгласно Приложение №29, т. 9 това е „7-разряден пореден номер на продажбата, формиран поотделно за всеки индивидуален номер на ФУ“.

Въпрос №8

Какво се случва при достигане на стойност 9999999 на номератора от сегмент 0000001 – автоматично нулиране ли?

При достигане на стойност 9999999 в последния сегмент на УНП броячът за съответния индивидуален номер на ФУ се нулира.

Въпрос №9

Как се приключва продажба с фактура по банка, по която плащането ще се извърши по банков път? В такива ситуации системата трябва да разполага със служебно приключване (без фискален бон). Как е предвидено да се избегне възможността за злоупотреби от клиенти при издаване на такава фактура?

СУПТО генерира УНП за всяка продажба, независимо от начина на плащане. При плащане по начин, неизискващ издаване на фискален бон (ФБ), например плащане по банков път, приключването на продажбата със съответния УНП се отразява в софтуера с посочване на начина на плащане.

Въпрос №10

Как се генерира УНП при продажба с издадена фактура, по която плащането ще се извърши по банков път, ако ФУ не се използва?

В случай че софтуерът се използва в обект, в който не се извършват продажби, за които се изисква издаване на ФБ, то софтуерът не следва да отговаря на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. и, съответно, не се генерира УНП.

В случай че софтуерът се използва в обект, в който се извършват продажби, за които се изисква издаване на ФБ, то УНП се генерира при въвеждане на информация за всяка продажба, независимо от начина на плащане.

Въпрос №11

Къде се записва генерираният УНП при издадена фактура, по която плащането ще се извърши по банков път?

Информация за извършените продажби, вкл. техните уникални номера (УНП), се записва и съхранява в базата данни на софтуера.

Въпрос №12

Как ще работят с продажби клиенти, които не използват фискално устройство (работят само чрез плащания по банков път)?

Търговци, които приемат плащания само по банков път, и не приемат плащания, за които се изисква издаване на ФБ, могат да ползват софтуери, които са извън обхвата на определението за „софтуер за управление на продажби в търговски обект“, съдържащо се в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), ДР, §1, т. 84.

Въпрос №13

Служебни бонове – следва ли да се тълкува като Служебни бонове, издавани от ФУ?

Да, софтуерът не трябва да допуска генериране и отпечатване от ФУ на служебни бонове, извън упоменатите в Наредба №Н-18/2006 г.

Въпрос №14

Позволява ли се смяна на контрагент за приключена продажба?

Промяна на данни за приключена продажба се извършва съгласно Приложение №29, т. 13 – чрез сторниране и съхраняване на сторнираните данни.

Въпрос №15

При сложен документ с изображения, злонамерено лице (изготвя дизайн на документа и/или задава изображение към стока/услуга и т.н.) може да включи изображение, имитиращо текст, съдържащ описаните словосъчетания – чия е отговорността за това?

Задължение на производителя/разпространителя е да ограничи в максималната възможна степен отпечатването чрез софтуера на текстова информация с включена думата „фискален“ и производни словосъчетания в документи, различни от ФБ. В посочената от Вас хипотеза на злонамерена намеса, водеща до неспазване изискванията на Наредба №Н-18/2006 г., отговорността е на извършителя, което се доказва с експертиза (чл. 52е и чл. 52ж от Наредба №Н-18/2006 г.).

Въпрос №16

„15. б)-“Промени в номенклатурите на софтуера“ – Това номенклатури по     т. 18.9 ли са?

В т. 18.9 от Приложение №29 е описано съдържанието на таблиците, в които да се прави визуализация/експорт на информация от базата данни на софтуера. Съгласно    т. 15, подточка б) от приложението следва да се съхраняват действията, свързани с промени във всички номенклатури, с които софтуерът работи.

Въпрос №17

Как е предвидено да се оперира с бази с ограничения на размерите? MS SQL Express Edition е много популярна база с ограничение размера на базата 10 GB.  Допуска ли се „почистване“ на базата данни след архивиране на старите такива?

Съгласно Приложение №29, т. 17 софтуерът следва да осигурява достъп до създаваните чрез него данни в сроковете по чл.38, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс.(ДОПК) – от 6 до 11 години. В случай, че базата данни периодично се архивира, софтуерът трябва да осигурява достъп до архивираната информация през потребителски интерфейс в същите срокове. Няма изискване за съхраняване на архивираната информация в текущата база данни.

Съгласно чл. 52к от Наредба Н-18/2006 г. лицата по чл. 3 от наредбата са задължени да съхраняват и да осигуряват достъп до информацията, съдържаща се и в текущата, и в архивната бази данни на софтуера, в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК.

 

Въпрос №18

 

Дружеството извършва продажби чрез сайт https:……….. Това според изискванията на Наредба №Н-18 електронен магазин ли е и има ли задължение да подаваме информация за него?

В Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Допълнителни разпоредби (ДР), §1, т. 87  се съдържа определение за електронен магазин. То е следното: “Електронен магазин” е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

При осъществен достъп до сайт https:………….. се установява, че той попада в обхвата на определението за електронен магазин, тъй като притежава всички съдържащи се в цитираното определение характеристики, а именно:

  • предлагат се стоки и се извършват продажби чрез сключване на договор от разстояние с купувачите по смисъла на ЗЗП;
  • има вградена функционалност за избор на стоки и включването им в потребителска кошница, респ. изключването им от нея;
  • въвежда се информация за купувача, вкл. адреса, на който стоките да бъдат доставени;
  • на клиентите се предлагат 2 възможности за заплащане – чрез наложен платеж или чрез банкова дебитна или кредитна карта.

Тъй като и двата метода на заплащане на стоките, предлагани на сайта, изискват издаване на фискален бон (ФБ), то Вие, в качеството си на лице, опериращо чрез сайта, се явявате лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. и съгласно чл. 52м ал. 1 от наредбата следва да подадете информация за електронния си магазин съгласно Приложение №33.

Въпрос № 19

Дружеството извършва продажби чрез собствен онлайн магазин – https:………………. Освен това дружеството ни има и договор с …… за ползване на тяхната онлайн платформа за продажба на стоки. В случай че не преустановим електронната си търговия и подадем информация съгласно наредба №18 за собствения ни онлайн магазин, необходимо ли е да подадем и информация за продажба през платформата ………., собственост на ………………..?

Съгласно чл. 52м, ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. информация съгласно Приложение №33 се подава за всеки електронен магазин. В изпълнение на разпоредбата Вие трябва да подадете изискващата се съгласно Приложение №33 информация 2 пъти, като в единия случай посочите, че продажбите се извършват чрез собствен/нает електронен магазин, а във втория – чрез ползване на услуга за продажба на стоки/услуги през интернет (онлайн платформа), каквато е ………

Въпрос № 20

Сайтът не е свързан с операционна система, а само изпраща до нас емайл за направена поръчка. В такъв случай сайтът счита ли се за СУПТО?

Не е ясно какво се има предвид с твърдението, че „сайтът не е свързан с операционна система“, доколкото операционната система е основна част от компютърния системен софтуер, която управлява и координира ресурсите на хардуера и приложения софтуер.

Софтуер на електронен магазин представлява СУПТО, когато притежава характеристики в съответствие с определението за софтуер за управление на продажбите в търговски обект, съдържащо се в ЗДДС, ДР, §1, т. 84, и определението за „управление на продажбите“, съдържащо се в Наредба №Н-18/2006 г., ДР, §1, т. 19. Тези характеристики включват въвеждане на информация за вида и количеството на продаваните стоки/услуги, тяхната продажна цена, наличие на автоматизирана обработка и съхранение на информацията в база данни, отразяване на предоставянето и/или заплащането на стоките.

В случай че софтуерът на Вашия сайт притежава посочените характеристики, той се явява СУПТО.

Въпрос № 21

Ако не успеем да отговорим на изискванията на Наредба №18 и към 28 март 2019 преустановим търговията чрез електронния ни магазин, необходимо ли да е подаваме информация, че сме извършвали до тази дата и спираме да извършваме към 28 март 2019 година.

На основание § 76, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №Н-18/2006 г. (Обн. ДВ, бр. 80 от 2018 г., изм. и доп. ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) лицата, които осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин към датата на влизане в сила на § 29, а именно 29.12.2019 г. подават информацията в шестмесечен срок от влизане в сила на § 29, т.е. до 29 юни 2019 г. Разпоредбата се отнася за лицата, които са осъществявали търговска дейност чрез електронен магазин към 29.12.2019 г. Предвид това за Вас възниква задължение да подадете информация съгласно Приложение № 33 в срок до 29.06.2019 г.

На основание чл. 52м, ал. 4 от Наредба №Н-18/2006 г. при прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността, което се отразява в поддържания от Националната агенция за приходите публичен списък.