Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1

Въпроси и отговори, касаещи регистриране и отчитане на продажби

Приложение № 32 към чл. 52з, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 80 от 2018 г., доп. – ДВ, бр. 75 от 2019 г.)

 

Информация, подавана от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС за използвания софтуер в търговски обект

 1. ЕИК, наименование и електронен адрес за кореспонденция на лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС.
 2. Вид, наименование и адрес на обекта.
 3. Наименование и версия на софтуера.
 4. Номер на софтуера от списъка на НАП.
 5. Наличие на интернет свързаност в обекта.
 6. Лице, от което е закупен софтуерът: а) вид: – лице, производител на софтуера; – лице, разпространител на софтуера; – лице, оторизирано от производител/разпространител да разпространява софтуер; – друг (описание); б) ЕИК; в) наименование/имена.
 7. Вид инсталация – локална, локална мрежа, web приложение, SaaS, др.
 8. Дата на инсталация/инициализация.
 9. Лице, извършило инсталацията/инициализацията: а) имена; б) представител на: • производител; • дистрибутор; • оторизирано лице; • друг (пояснение).
 10. Физическо местоположение на данните, създавани от софтуера.
 11. Логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс (различен според ползваната технология: IP адрес, комуникационен порт, домейн име и/или домейн адрес, име на инстанция, местоположение на компютърен файл, друго).
 12. Транспортен протокол за комуникация с БД или достъп до програмния интерфейс (TCP/IP, Named Pipes, …).
 13. Топология на връзката с БД или точката на достъп до програмния интерфейс ( local network, vpn, DirectAccess, WAN).
 14. Наличие на договор за поддръжка на софтуера, вкл. ЕИК и наименование на изпълнителя по договора за поддръжка.
 15. Фискални устройства, свързани към софтуера – индивидуални номера на ФУ.
 16. Нефискални печатащи устройства, свързани към софтуера – по видове, брой и предназначение.
 17. Свързаност на използвания софтуер с други модули и/или програмни системи – складово стопанство, счетоводен софтуер, други – посочват се с наименование, версия, лице, от което са придобити, и начало на използването им (месец, година).
 18. Информация относно инсталирани допълнителни компоненти и разширения към софтуера (plug-ins) – посочват се наименование, версия, наличие на оторизация от производителя/разпространителя на софтуера.
 19. Когато софтуерът не разполага с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от приложение № 29 – информация за системата/модула, в който тя е реализирана, и адрес на обекта, в който може да бъде достъпвана от органите по приходите.
 20. Преустановяване ползването на софтуера в търговския обект – дата.
 21. Преустановяване на извършването на дейност в търговския обект – дата. 22. (нова – ДВ, бр. 75 от 2019 г.) Диапазон на номерацията на УНП при свързаност на едно ФУ с повече от един СУПТО в търговски обект.