Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства

05.02.2019 г.

ПИСМЕН ОТГОВОР НА ВЪПРОС ОТ Г-ЖА НАДЯ КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА-НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Относно: Проблеми, свързани с Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажби на произведения на изкуството

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕКОВА,

В отговор на Ваше писмо с изх. № 954-06-42 от 18.01.2019 г. на Народното събрание, относно възникнали проблеми, свързани с отчитането на продажби на произведения на изкуството чрез фискални устройства съгласно Наредба № Н-18/2006 г. (Наредбата) за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, Ви уведомяваме за следното:

По отношение на използван в търговски обект софтуер за управление на продажбите:

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно § 1, т. 19 от ДР на Наредбата „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в Приложение № 29 изисквания, като софтуерът/ите задължително управлява/т всички фискални устройства (ФУ) в този обект. Когато софтуерът притежава следните характеристики: обработката на информацията е автоматизирана, т.е. софтуерът автоматизирано обработва и съхранява в база данни въвеждана информация за количество, вид и продажна цена на заявени от клиент стоки и/или услуги и отразява тяхното предоставяне или заплащане, се приема, че същият представлява СУПТО, поради което следва да отговаря на нормативните изисквания, посочени в Приложение № 29 от Наредбата, като софтуерът/софтуерите задължително управлява/управляват всички ФУ в обекта.

По отношение на задължителните реквизити на фискалната касова бележка:

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредбата фискалната касова бележка, издадена от ФУ, трябва да е четима, да съответства на образците съгласно Приложение № 1, раздел V от Наредбата и да съдържа задължителните реквизити, изброени в т. 1 до т. 17 на същата алинея, а именно:

 1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
 2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст “БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;
 3. пореден номер на касовата бележка;
 4. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
 5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
 6. име или номер на касиера;
 7. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
 8. обща сума за плащане;
 9. дата и час на издаване;
 10. графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст “ФИСКАЛЕН БОН”;
 11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
 12. номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
 13. номер на обекта при ЕСФП;
 14. контролно число на документа;
 15. номер и дата на фактура при плащане по доставка с непрекъснато изпълнение, за която има издадена фактура;
 16. двумерен баркод (QR код), с изключение на фискална касова бележка, която се издава и визуализира само на дисплей на ФУВАС, без да се издава хартиен документ;
 17. уникален номер на продажбата съгласно Приложение № 29, когато се използва софтуер за управление на продажбите.

В съответствие с т. 7 фискалната касова бележка задължително трябва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги. Видно от разпоредбата, един от основните задължителни реквизити на фискалната касова бележка е наименование на стоката/услугата, като реквизит, гарантиращ задължителна отчетност на извършената продажба, както в интерес на клиента, така и за целите на отчетността на търговеца и за осъществяване на данъчен контрол на извършените продажби в съответния търговски обект.

Изискването във фискалната касова бележка да бъде посочено наименование на стоката/услугата е императивно, от категорията на задължителните реквизити при извършване на всяка отделна продажба на стока/услуга в търговския обект и следва да бъде разглеждано с оглед спецификата на търговския обект и техническите и функционални параметри на използваното фискално устройство.

Поставеният в запитването въпрос е свързан с регистрирането и отчитането на продажбите в търговски обект – тип галерия или сувенирен магазин. Посочено е, че в тези търговски обекти се предлага голям асортимент от авторски произведения, оригинални творби, уникати, т.е. по една бройка, и използваните в тях фискални устройства регистрират и отчитат продажбите по групи в зависимост от съответния вид изкуство, предлаган в търговския обект (изящни изкуства, приложни изкуства, сувенири, аксесоари и др.) без детайлно посочване на продавания конкретен артикул.

С оглед специфичната дейност в посочените търговски обекти и използваните в тях фискални устройства, степента на детайлност в наименованието на продаваната стока следва да позволява на клиента да идентифицира вида на закупената стока. Описаният в в запитването въпрос за начина на регистриране на продажбите – във фискалната касова бележка да се съдържа съответната категория изкуство (отразяване на продаваните стоки като родово определени вещи), не може да се приеме като достатъчно за изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 1, т. 7 от Наредбата, доколкото не позволява в достатъчна степен да бъде отразено наименованието на продаваната стока.

В конкретния случай като реквизит „наименование на стоката/услугата“ на издаваните в търговския обект фискални касови бележки следва да бъде посочван най-малко съответният вид на продаваната стока, например: изящни изкуства – картина/ скулптура/други, приложни изкуства – пано/дърворезба/други, сувенир и др. Тези изисквания към фискалните касови бележки са минимални с оглед възможностите, предоставяни от съвременните технологии. Детайлното описание на продаваната стока позволява по-ефективно упражняване правото на рекламация на потребителя, както и удостоверява извършената продажба, особено при покупката на стоки/услуги във високия ценови клас, за които е позволено плащане в брой. Препоръчително е отразяването на продаваните стоки/услуги да се осъществява в по-голяма степен на индивидуализация. В заключение следва да се отбележи, че задължително условие е при регистриране на продажба да се посочи видът на закупената стока/услуга, стойността и количеството й. При продажба на различни стоки от един и същ вид, стоки с различни цени, продадените стоки следва да се посочват на отделен ред.

Относно опасенията за закриване на магазини/галерии, в които се търгува с произведения на изкуството:

Търговията с произведения на изкуството е важен сегмент от общата търговия, но разпоредбите са приложими еднакво за всички търговци, попадащи в приложното поле на Наредба № Н-18/2006 г. Изискванията на наредбата целят по-голяма прозрачност в сектор търговия. Спазването на нормативните изисквания от всички участници в сектора намалява риска от нелоялна конкуренция, съответно минимизира дела на некоректните търговци в сектора.

Относно допълнителните разходи за отделния търговец, които са необходими за привеждане на софтуера в съответствие с нормативните изисквания:

Конкретният размер на разходите за превеждане на софтуера в съответствие с Наредбата може да бъде различен и зависи от вида на търговската дейност, обема на продажбите, продуктовото разнообразие на предлаганите стоки и услуги в търговския обект и т.н., както и от избрания вид ФУ от търговеца. Следва да се има предвид, че за част от съществуващите и използваните до момента фискални устройства е възможна само доработка на фърмуера, което ще позволи продължаване на тяхното използване без да е необходима подмяната им. Към настоящия момент има повече от 10 варианта на СУПТО, включени в поддържания от НАП публичен електронен списък със софтуери, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Проучване на цената на новите софтуери, масово използвани от малкия и среден бизнес (обекти с до 2 работни места), показва, че тя е в рамките от 120 до 240 лв. за едногодишен абонамент за софтуера.

 

МИНИСТЪР: ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 Източник: Министерство на финасите