Как да създадете ефективен организационен стратегически план в 9 стъпки

Как да създадете ефективен организационен стратегически план в 9 стъпки

Стратегическото планиране – изборът на целите на организацията и как да бъдат постигнати – не трябва да се извършва във вакуум. Особено в настоящите, понякога непредвидими условия, е важно да се вземат предвид различни сценарии и да можете да промените плана заедно със стратегията на компанията. Тези девет стъпки ще помогнат за изграждането на ефективен и гъвкав процес на стратегическо планиране.

Стъпка 1. Определете вашите очаквания 

Корпоративният и бизнес контекст трябва да бъдат ясно формулирани предварително за всички заинтересовани страни. Така ще се избегнат ситуации, в които мениджъри и лидери срещат взаимно неразбиране.

Можете да научите ефективен мениджмънт или да подобрите уменията си, като изберете курс от каталога с курсове по мениджмънт .

Очертайте отговорностите, графика на процеса и очакваните резултати за всеки участник, особено когато планирането и бюджетирането се припокриват. Определете кои заинтересовани страни ще подпишат стратегическите и бюджетните планове.

Стъпка 2: Добавете бизнес контекст

Служителите трябва да разбират как мисията и визията на компанията влияят на работата им.

 • Корпоративната мисия  определя причината за съществуването на компанията и нейните цели, към които тя непрекъснато се стреми.

Пример. Мисията на един производител на електрически превозни средства да „ускори прехода на света към устойчива енергия“ отразява неговия ангажимент към устойчиви практики и напомня на служителите за по-широката цел на компанията.

 • Корпоративната визия  отразява абстрактните, но реалистични стремежи на организацията, включително основните ценности, принципи и вярвания, които се вземат предвид при вземането на решения.

Пример. Визията на една аерокосмическа компания „да се превърне във водеща международна организация за отбрана, космос и сигурност“ звучи реалистично и по-привлекателно от сегашната й позиция.

Стъпка 3. Поставете цели и задачи

Корпоративната стратегия трансформира бизнес стремежите в следните категории.

 • Целите  са индивидуални или споделени ангажименти, които, когато бъдат постигнати, осигуряват диференцирана стойност в дългосрочен план.

Пример. „Станете най-големият доставчик на възобновяема електроенергия в Европа.“

 • Задачите  са индивидуални и измерими стъпки, които описват как трябва да бъде постигната конкретна цел.

Пример.  „В рамките на три години увеличете капацитета за вятърно производство с 200% с 10 нови вятърни парка в пет региона на Европа.“

След като корпоративният план е налице, текущото и прогнозираното състояние на функционалната дейност може да бъде оценено и целите и задачите могат да бъдат определени съответно.

Стъпка 4: Разработете план за действие

Сега общата оценка на целите и задачите трябва да се превърне в подробен план за действие, разпределящ отговорностите между заинтересованите страни.

Този план трябва да бъде официален документ, който очертава последователността от стъпки и инициативи, необходими за постигане на целите. Той ще се превърне в основен източник на информация за това как да ги внедрите, проследите и затворите. В случай на непредвидени обстоятелства планът за действие може да бъде променен.

Стъпка 5. Оценете възможностите си

Определете ключовата функционалност, необходима за завършване на плана за действие. Помолете бизнес партньорите да оценят силните и слабите страни на избраната от вас посока. 

Вашата оценка и оценката на бизнес партньорите трябва приблизително да съвпадат. След това, въз основа на резултатите, направете приоритетен списък с функции и пропуски, които трябва да бъдат запълнени.

Стъпка 6: Дефинирайте мерки и показатели

Термините “мярка” и “метрика” често се използват взаимозаменяемо, но имат различни значения.

 • Мярката е наблюдаван резултат от дейност, като например ангажираност на служителите. Този индикатор помага да се оцени ефективността на плана за действие.
 • Метрика – Действителните данни, събрани за количествено определяне на мярката, като например процента на „щастливите“ служители от годишно проучване.

Мерките и показателите трябва да бъдат достатъчно изчерпателни, за да отчитат набор от променливи. Например, за да измерите ангажираността, не използвайте само удовлетвореността на клиента. Също така следете фактори като вашите собствени инициативи и намерение да останете в организацията.

Стъпка 7. Очертайте стратегията на една страница

Просто и ясно опишете основните елементи на стратегическия план: на какъв етап е организацията, накъде се движи и как ще стигне до бъдещо състояние.

Поставете на една страница голямата картина, която показва как добавяте стойност днес и как планирате да повлияете на бизнеса през следващата година. Включете в него следните елементи:

 • изложение стратегии;
 • описание на състоянието на направлението преди и след;
 • 1-2 ключови прогнози, залегнали в стратегията;
 • 5-7 инициативи, необходими за изпълнение на функционални задачи, предназначени да подкрепят бизнес целите.

Стъпка 8: Обяснете плана

Стратегическият шаблон от една страница е полезен инструмент, който улеснява другите да разберат предложения от вас план. Въпреки това ще са необходими други усилия, за да се обясни съдържанието му по начин, който заинтересованите страни разбират и са съгласни с него.

Помислете как да предавате посланията си ясно и последователно, за да ангажирате и да получите подкрепа от функционалното ръководство и да насърчите ангажираността и мотивацията на служителите. Всички заинтересовани страни трябва да разберат как и защо се променят вашите приоритети.

Стъпка 9. Подгответе се за промяна

След като стратегическият план бъде приет и изпълнен, от решаващо значение е да се оцени напредъкът към постигане на целите. Наблюдавайте и преразглеждайте напредъка на плана, за да сте сигурни, че той остава ефективен, и адаптирайте стратегията при промяна на бизнес условията.

Това ще изисква следното.

 • Наблюдавайте задействания, за да проследите ефективността на стратегически план.
 • Бързо затворете проекти, които показват слаби резултати.
 • Редовно следете и проверявайте прогнозите.

И накрая, не забравяйте да създадете съгласуван план за действие, който изброява стъпки и решения, за да увеличите шансовете си за успех, когато възникнат неочаквани ситуации.